Battery UPS Elevatorباتری یو پی اس آسانسور

چه تعداد باتري و با چه ظرفیتی براي تامین زمان برق دهی مورد نیاز است؟

منبع تامین انرژي یوپی اس هنگامی که برق شهر وجود ندارد باتري‌ها هستند. باتري‌ها جزو تجهیزات مصرفی به شمار رفته و بدلیل ماهیتشان بعد از مدتی تعویض می‌گردند. جالب است بدانید هزینه‌ي مربوط به باتري در مقایسه با هزینه کل، کاملا قابل توجه بوده و حتی در بعضی از موارد بیش از قیمت یو پی اس خواهد شد! قبل از آشنایی با روش محاسبه باتري لازم است بعضی از اصطلاحات را به روشنی معنی شوند:

زمان برق دهی یو پی اس:

مدت زمانی است که انتظار داریم در هنگام نبود برق، یو پی اس با استفاده از باتري‌ها، تامین توان کند. این زمان اغلب به دقیقه بیان می‌شود. زمان برق‌دهی می‌بایست کاملا بر اساس نیاز‌هاي واقعی و شرایط محیطی مشخص شود. هزینه باتري رابطه‌ي کاملا خطی با زمان برق‌دهی دارد هرچه این زمان را بیشتر فرض کنیم، قیمت باتري‌ها نیز افزایش می‌یابد. فرض کنید یو پی اس را براي محلی می‌خواهید که متوسط زمان بی‌برقی آن در سال کمتر از یک ساعت در هر بار بی‌برقی باشد. حال اگر زمان برق‌دهی براي این مورد را سه ساعت در نظر بگیریم سرمایه گذاري اشتباهی انجام داده‌ایم. زیرا هزینه‌ي باتري سه تا چهار برابر شرایطی خواهد شد که زمان برق دهی را فرضا 60 یا 75 دقیقه متناسب با متوسط زمان بی‌برقی محیط انتخاب کنیم. احتمال بسیار کمی وجود دارد که مجموعه سه ساعت بی‌برق باشد و ممکن است در چند سال حتی یکبار هم چنین اتفاقی نیفتد اما مصرف کننده هزینه‌ي آن را‌ پرداخت کرده است.

درصد بار یو پی اس:

به نسبت توان باري که بر روي يو پي اس قرار دارد توان نامي يو پي اس مي‌گويند. فرض کنيد که 600 ولت آمپر بار به يک يو پي اس 1000 ولت آمپري متصل است آنگاه درصد بار يوپي اس 60 درصد خواهد بود. درصد بار يکي از مهم‌ترين نکاتي است که در هنگام محاسبه باتري مي‌بايست مشخص باشد. چون هر چه درصد بار متصل به يو پي اس بيشتر باشد آنگاه به انرژي بيشتري از باتري‌ها نياز دارد. اغلب تعداد باتري‌هاي هر يو پي اس ثابت بوده و هر يو پي اس صرفا با ترکيب تعداد ثابتي از باتري‌ها (بصورت سري) کار براي عملکرد خود نياز به سه باتري 12 ولتي دارد و اين ظرفيت SinusDSP 1KVA خواهد کرد. فرضاً يو پي اس مدل باتري‌هاست که تعيين کننده زمان برق‌دهي خواهد بود. باتري در ظرفيت‌هاي مختلفي ساخته مي‌شوند به عنوان مثال 7 ساخته شده‌اند. ولتاژ تمام اين , 9, 18, 26, 40, 65, 100AH شرکت مگامداوم در ظرفيت‌هاي باتری های MegaMax باتري‌ها 12 ولتي است براي زمان برق دهي‌هاي کم از باتري با ظرفيت پايين و براي زمان برق‌دهي‌هاي بالا از باتري‌هايي با ظرفيت بيشتر استفاده می‌شود. زمان برق‌دهي 10 الي 20 دقيقه براي بسياري از کاربري‌ها کفايت می‌کند. از آن‌جا که اغلب براي تامين اين زمان نياز به استفاده از باتري‌هاي با ظرفيت بالا نيست، باتري‌هاي با آمپر ساعت پايين را داخل خود يو پي اس جانمايي مي‌کنند. به اين مدل از يو پي اس، باتري داخل مي‌گويند. اين کار باعث مي‌شود که نياز به کابينت باتري جداگانه و يا فضاي اضافي براي جانمايي باتري‌ها نباشد و هزينه‌ي تهيه يو پي اس کمتر گردد. محاسبه‌ي دقيق آمپر ساعت باتري مورد نياز بسته به درصد بار و زمان برق‌دهي نياز به محاسبات نسبتاً پيچيده‌اي دارد که براي سادگي جدول زير سعي نموده است تا حد امکان اينپروسه را ساده نمايد. همانطور که در بخش‌هاي پيشين توضيح داديم عموما توان يو پي اس‌ها به گونه‌اي انتخاب مي‌شود که يوپي اس 70 درصد زير بار قرار گيرد و حاشيه‌ي اطميناني برابر با 20 تا 30 درصد تا بار کامل فاصله داشته باشد. لذا يکي از پرکاربردترين ضرايب بار عدد 70 درصد است. ضمنا درصد بار 100 درصد نيز در اين جدول گنجانده شده تا 2KVA بتوان محاسبات باتري را در بدترين شرايط نيز انجام داد. فرض کنيد که يک يو پي اس آنلاين با توان مي‌خواهيد که براي زماني در حدود 60 دقيقه برق‌دهي داشته باشد ضمنا درصد بار نيز در حدود 70 درصد باشد، طبق جدول اين يو پي اس نياز به 6 عدد باتري با ظرفيت 26 آمپر ساعت خواهد داشت. همانطور که ديديم به کمک اين جدول به راحتي مي‌توانيد بدون انجام محاسبات پيچيده‌ي مربوطه، باتري صحيح را انتخاب نماييد.

Suitable battery ups selection guide table