نمایش دادن همه 5 نتیجه

Stabilizer Powerfull

برای قیمت تماس بگیرید

• رنج تصحیح ورودی از 285 الی 430 ولت
• رنج قابل قبول ورودی از 235 تا 480 ولت
• قابلیت تثبیت ولتاژ خروجی تا محدوده % 3

Stabilizer Megamode

برای قیمت تماس بگیرید
  • رنج تصحیح ورودی از 165 الی 250 ولت
  • رنج عملکردی ورودی از100 الی 300ولت
  • قابلیت تثبیت ولتاژ خروجی تا محدوده 3%

stabilizer Defender 1-1 WM

برای قیمت تماس بگیرید

• رنج تصحیح ورودی از 160 الی 254 ولت
• رنج قابل قبول ورودی از 130 تا 280 ولت
• قابلیت تثبیت ولتاژ خروجی تا محدوده % 2

Stabilizer Defender 3-3

برای قیمت تماس بگیرید
  • قابلیت تثبیت ولتاژ خروجی تا محدوده %2
  • رنج  تصحیح ورودی از270 الی 430 ولت
  • رنج قابل قبول ورودی از 230 تا 490 ولت

Stabilizer Defender 1-1

برای قیمت تماس بگیرید
  •  قابلیت تثبیت خروجی تا محدوده %2
  •  رنج تصحیح ورودی از 160 الی 254 ولت
  •  رنج قابل قبول ورودی از 130 تا 280 ولت