مشخصات فنیUps Pyramid DSP-Premium 100KVA

نام مدل Pyramid DSP-Premium 100KVA نوع Online توان 100000 ولت آمپر / 90000 وات نوع کیس ایستاده ورودی فاز سه فاز ولتاژ 380/400/415 ولت رنج ولتاژ 15%- الی %27+ برای %100 بار 45%- الی %27+ برای %64 بار 64%- الی %27+ برای %42 بار فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس ±10% هارمونیک جریان ≤4% ضریب قدرت…

مشخصات فنیUps Pyramid DSP-Premium 80KVA

نام مدل Pyramid DSP-Premium 80KVA نوع Online توان 80000 ولت آمپر / 72000 وات نوع کیس ایستاده ورودی فاز سه فاز ولتاژ 380/400/415 ولت رنج ولتاژ 15%- الی %27+ برای %100 بار 45%- الی %27+ برای %64 بار 64%- الی %27+ برای %42 بار فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس ±10% هارمونیک جریان ≤4% ضریب قدرت…

مشخصات فنیUps Pyramid DSP-Premium 60KVA

نام مدل Pyramid DSP-Premium 60KVA نوع Online توان 60000 ولت آمپر / 54000 وات ورودی فاز سه فاز ولتاژ 380/400/415 ولت رنج ولتاژ 15%- الی %27+ برای %100 بار 45%- الی %27+ برای %64 بار 64%- الی %27+ برای %42 بار فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس ±10% هارمونیک جریان ≤4% ضریب قدرت ≧0.99 خروجی فاز…

مشخصات فنیUps Pyramid DSP-Premium 40KVA

نام مدل Pyramid DSP-Premium 40KVA نوع Online توان 40000 ولت آمپر / 36000 وات نوع کیس ایستاده ورودی فاز سه فاز ولتاژ 380/400/415 ولت رنج ولتاژ 15%- الی %27+ برای %100 بار 45%- الی %27+ برای %64 بار 64%- الی %27+ برای %42 بار فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس ±10% هارمونیک جریان ≤4% ضریب قدرت…

مشخصات فنیUps Pyramid DSP-Premium 30KVA

نام مدل Pyramid DSP-Premium 30KVA نوع Online توان 30000 ولت آمپر / 27000 وات نوع کیس ایستاده ورودی فاز سه فاز ولتاژ 380/400/415 ولت رنج ولتاژ 15%- الی %27+ برای %100 بار 45%- الی %27+ برای %64 بار 64%- الی %27+ برای %42 بار فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس ±10% هارمونیک جریان ≤4% ضریب قدرت…

مشخصات فنیUps Pyramid DSP-Premium 20KVA

نام مدل Pyramid DSP-Premium 20KVA نوع Online توان 20000 ولت آمپر / 18000 وات نوع کیس ایستاده ورودی فاز سه فاز ولتاژ 380/400/415 ولت رنج ولتاژ 15%- الی %27+ برای %100 بار 45%- الی %27+ برای %64 بار 64%- الی %27+ برای %42 بار فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس ±10% هارمونیک جریان ≤4% ضریب قدرت…

مشخصات فنیUps Pyramid DSP-Premium 15KVA

نام مدل Pyramid DSP-Premium 15KVA نوع Online توان 15000 ولت آمپر / 13500 وات نوع کیس ایستاده ورودی فاز سه فاز ولتاژ 380/400/415 ولت رنج ولتاژ 15%- الی %27+ برای %100 بار 45%- الی %27+ برای %64 بار 64%- الی %27+ برای %42 بار فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس ±10% هارمونیک جریان ≤4% ضریب قدرت…

مشخصات فنیUps Pyramid DSP-Premium 10KVA

نام مدل Pyramid DSP-Premium 10KVA نوع Online توان 10000 ولت آمپر / 9000 وات نوع کیس ایستاده ورودی فاز سه فاز ولتاژ 380/400/415 ولت رنج ولتاژ 15%- الی %27+ برای %100 بار 45%- الی %27+ برای %64 بار 64%- الی %27+ برای %42 بار فرکانس 50/60 هرتز رنج فرکانس ±10% هارمونیک جریان ≤4% ضریب قدرت…